Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS Dr. OHHIRA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), kuris lankosi, pageidauja įsigyti ir įsigyja prekes https://ohhira.lt/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) ir MB „Ginjapa”, juridinio asmens kodas 305848595, registracijos adresas A. Mickevičiaus g. 19-83, LT-77165 Šiauliai,  duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 635 77442, elektroninio pašto adresas info@ohhira.lt (toliau – Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes Parduotuvėje.

 

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Taisyklės yra teisiškai privalomas dokumentas. Pirkėjui nusprendus įsigyti prekes iš Parduotuvės ir įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.2. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:

1.2.1.     Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2.     Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

1.2.3.     Juridiniai asmenys;

1.2.4.     Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis. Pirkėjas su Taisyklėmis turi susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Kai Pirkėjas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali užsakyti prekių. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko bei įsipareigojo jų laikytis.

1.4. Prieš naudodamasis Parduotuve, Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Privatumo politika, kurioje nurodomos pagrindinės Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo ir privatumo sąlygos. Pirkėjui naudojantis Parduotuve laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Atskirais naudojimosi Parduotuve etapais, pavyzdžiui, Pirkėjui registruojantis Parduotuvėje, formuojant ar tvirtinant užsakymą, Pirkėjo gali būti paprašyta patvirtinti, kad jis susipažino su Privatumo politika, pažymint atitinkamą langelį ar kitu būdu.

1.5. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimais.

1.6. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

1.7. Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima bet kokias prekes, kurios parduodamos Parduotuvėje.

 

2.    PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Parduotuvėje įsigyti prekes Pirkėjas gali:

2.1.1.     Užsiregistruodamas Parduotuvėje – įvesdamas registracijos formoje prašomus nurodyti būtinus duomenis ir sukurdamas Pirkėjo paskyrą.

2.1.2.     Nesiregistruodamas Parduotuvėje – kaip neregistruotas Pirkėjas, atlikdamas Parduotuvėje nurodytus veiksmus, reikalingus prekių įsigijimui, tačiau nesukurdamas Pirkėjo paskyros Parduotuvėje.

2.2. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia būtinus užsakymui duomenis, susipažįsta su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, atlieka išankstinį mokėjimą, jei tokį apmokėjimo būdą pasirinko, ir Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu). Trumpą užsakymo bei jo įvykdymo aprašymą rasite čia.

2.3. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas užsakymas, apmokėjimas ir pan. Po sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui pranešimus, susijusius su sudarytos sutarties vykdymu (pavyzdžiui informaciją, kad Pirkėjo užsakymas yra paruoštas išsiuntimui, sąskaitas ir pan.).

2.4. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje, Pardavėjo pasirinktu būdu.

2.5. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.

2.6. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, pavyzdžiui, Pirkėjas nurodo prekių pristatymo adresą ten kur Pardavėjas nevykdo prekių pristatymo, Pirkėjas nenurodo prekių pristatymo adreso, prekių specifikacijų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir/ ar dėl kitų priežasčių, kurios individualiai nurodomos Pirkėjui.

2.7. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

3.    PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.  Pirkėjas turi teisę:

3.1.1.     Pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

3.1.2.     Konsultuotis su Pardavėju dėl pageidaujamų prekių, susisiekiant su juo Taisyklėse nurodytais kontaktiniais duomenimis;

3.1.3.     Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

3.1.4.     Grąžinti ir/ ar pakeisti nekokybiškas ir/ ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis, taip pat teise ištaisyti Pirkėjui suteiktų paslaugų trūkumus;

3.1.5.     Į kitas Taisyklėse ir/ ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.2.  Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1.     Sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, kitus mokėjimus, nurodytus užsakant prekes ir priimti užsakytas prekes;

3.2.2.     Susipažinti su prekių naudojimo informacija, naudojimosi sąlygomis. Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už prekių pasirinkimą, jų tinkamą naudojimą, kartu su preke pateiktų instrukcijų laikymąsi;

3.2.3.     Priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;

3.2.4.     Patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška, ir nedelsiant informuoti Pardavėją tel. +370 664 61736  ar el. paštu info@ohhira.lt apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, prekės modelio ar komplektacijos neatitikimą, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;

3.2.5.     Pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;

3.2.6.     Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui;

3.2.7.     Pateikti teisingus registracijos, ar prekių pristatymui reikalingus duomenis, saugoti registracijos duomenų slaptumą, nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo registracijos duomenys, ar Pirkėjo duomenys, reikalingi prekių pristatymui ir sutarties vykdymui;

3.2.8.     Neperduoti tretiesiems asmenims prekės užsakymo numerio, užsakymo dokumentų, Parduotuvės slaptažodžio ar kitų duomenų, kurie leistų trečiajam asmeniui be Pirkėjo žinios ir sutikimo atsiimti prekes už Pirkėją;

3.2.9.     Nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;

3.2.10.   Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

4.    PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.  Pardavėjas turi teisę:

4.1.1.     Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir/ ar pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

4.1.2.     Riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais;

4.1.3.     Laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

4.1.4.     Pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas, pirkimo sąlygas ir/ ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1.     Laiku ir tinkamai pristatyti prekę Pirkėjui;

4.2.2.     Jei dėl svarbių priežasčių Pardavėjas negali pristatyti ar pateikti prekės Pirkėjui, pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis itin panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti tokią prekę, grąžinti Pirkėjui jo už Prekę ar trūkstamą prekę sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas;

4.2.3.     Sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis Parduotuve;

4.2.4.     Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą.

 

5.    PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir/ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas nesutinka su prekės kaina, nurodyta Parduotuvėje/ užsakyme, jis negali tęsti prekių užsakymo.

5.2. Parduotuvėje gali būti nustatytas minimalus prekių krepšelis, tai yra minimali suma, už kurią Pirkėjas turi įsigyti prekių. Minimalaus krepšelio dydis (jei jis nustatytas) parodomas užsakymo formoje. Pirkėjui išsirinkus prekių už mažesnę sumą, toks užsakymas netvirtinamas.

5.3. Jei Pardavėjas nenurodo kitaip, prekių pristatymas ir kitos Pardavėjo siūlomos papildomos paslaugos yra mokamos ir jų kaina nėra įskaičiuota į prekių kainą. Prekių pristatymo ir papildomų paslaugų mokesčiai parodomi Pirkėjui prieš patvirtinant užsakymą. Detaliau pristatymo sąlygos nurodytos čia.

5.4. Prekių kainos neapima muitų mokesčių ar kitų papildomų mokėjimų bei Pirkėjui kylančių mokestinių prievolių, jei tokie mokesčiai ar mokėjimai yra taikomi. Pirkėjas tokius mokesčius privalo apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti pats. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjui nesumokėjus atitinkamų mokesčių Pardavėjas dėl to negali išsiųsti/ pristatyti Prekių Pirkėjui ar Pirkėjas negali jų atsiimti.

5.5.  Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.5.1.     Išankstinis apmokėjimas – per elektroninės bankininkystės sistemą (pardavėjas naudoja Paysera administruojamą mokėjimo infrastruktūrą) arba per Neopay sistemą. Atliekant išankstinį mokėjimą, Pirkėjas gali būti nukreiptas į mokėjimą administruojančios įstaigos puslapį bei jo prašoma suvesti mokėjimui reikalingus duomenis. Pardavėjas tokių atveju negauna ir nerenka jokių Pirkėjo suvestų duomenų ir yra tik informuojamas apie Pirkėjo mokėjimo faktą (mokėtojas, suma, data ir pan.). Atliekant apmokėjimą šiais būdais Pirkėjas turi susipažinti su mokėjimų administratorių pateikiamomis jų paslaugų naudojimosi taisyklėmis ir tai yra išskirtinai Pirkėjo pareiga. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai kredito įstaiga/ mokėjimų administratorius Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Pirkėjai, atlikę apmokėjimą per pasirinktą kredito įstaigą, jų nurodytu el. pašto adresu gauna mokėjimo patvirtinimą.

5.5.2.    Apmokėjimas atsiimant prekes, jei toks apmokėjimo būdas yra leidžiamas, grynaisiais ar kortele, apmokant per prekes pristačiusį kurjerį pristatymo metu arba atsiimant užsakymą iš paštomato.

5.6. Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti, kad kai kuriems pirkimams (pavyzdžiui, perkant už didelę sumą, perkant prekes, kurias Pardavėjas specialiai užsako Pirkėjui, pasirinkus prekių pristatymą paštomatu), bus galimas tik išankstinis apmokėjimas už prekes.

5.7. Išankstinio apmokėjimo atveju, užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Kai Pirkėjas už prekes atsiskaito jų atsiėmimo metu, užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti po užsakymo atlikimo.

5.8. Pardavėjo Pirkėjui išrašytose sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. PVM sąskaita faktūra, Pardavėjo nuožiūra, Pirkėjui pateikiama jo nurodytu el. pašto adresu arba įteikiama Pirkėjui pristačius/ atsiimant prekes.

 

6.    PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekės pristatomos Lietuvoje, taip pat galimas pristatymas už Lietuvos ribų, tačiau tam tikrų prekių pristatymas tam tikrose teritorijose gali būti ribojamas. Esami ribojimai Pirkėjui bus parodomi iki užsakant prekę.

6.2. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą iš Parduotuvėje nurodytų variantų. Prekės gali būti pristatytos per kurjerius, paštomatus, siuntų atsiėmimo terminalus, siunčiant paštu. Pristatymo būdų pasirinkimas gali skirtis, atsižvelgiant į vietovę, kurioje Pirkėjas pageidauja gauti prekę ir prekės pobūdį.

6.3. Prekių pristatymo kaina arba informacija, kad pristatymas nemokamas Pirkėjui parodoma užsakymo pabaigoje, prieš atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama kartu su mokėjimu už prekes.

6.4. Apie tikslią prekių pristatymo ar atsiėmimo datą ir laiką Pirkėjas informuojamas el. paštu ir /ar telefonu. Tokį pranešimą gali siųsti tiek Pardavėjas, tiek prekes pristatanti kurjerių ar paštomatų valdymo įmonė. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos ar pateiktos atsiėmimui per Taisyklėse, Parduotuvėje, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus pristatymo terminus, jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, taip pat kai prekių negalima pristatyti dėl kitų aplinkybių (ekstremalios situacijos, karantino, ekstremalių oro sąlygų ar panašių priežasčių).Tokiu atveju Pardavėjas, kurjeris ar paštomatų valdymo įmonė nedelsiant susisiekia su Pirkėju ir suderina prekių pristatymo klausimus.

6.5. Pirkėjas gali sekti savo užsakytas prekes naudodamas užsakymo patvirtinimo el. laiške esančiu siuntos sekimo numeriu. Naudodamasis šiuo numeriu, Pirkėjas gali sekti siuntos keliavimą iki užsakyme nurodyto adreso arba pasirinkto paštomato (numerį reikia tikrinti kurjerių paslaugų teikėjo ar paštomatų valdytojo interneto svetainėje). Jei užsakymas siunčiamas į užsienį per Lietuvos paštą, tai siuntos sekimo kodą Pardavėjas Pirkėjui atsiųs atskiru el. laišku, kai tik siunta bus atiduota į pašto skyrių.

6.6. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu  arba į Pirkėjo pasirinktą paštomatą. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakyme nurodyti prekes priimančio asmens kontaktus. Perduodant prekes Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą, suvesti ar padiktuoti siuntos kodą. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos bei perduotos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.7. Jeigu sutartu pristatymo laiku Pirkėjo nėra jo nurodytu adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės. Tokios prekės grąžinamos Pardavėjui ir Pardavėjas su Pirkėju sutaria kitą pristatymo datą.

6.8. Jei Pirkėjas neatsiima pristatytos prekės ir nepavyksta susisiekti ar suderinti su Pirkėju kitos pristatymo datos 3 (tris) kartus nuo Pirkėjui nurodytos prekių pristatymo datos, prekės grąžinamos Pardavėjui ir laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą.

6.9. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose arba informuoti Pardavėją el. paštu, kai Pirkėjas prekes atsiima iš paštomato (kitos prekių atsiėmimo vietos). Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

6.10. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės arba nedelsiant ją grąžinti, jei prekė pristatoma per paštomatus. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose arba informuoti Pardavėją el. paštu (kai prekė pristatoma per paštomatą).

6.11. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai, išskyrus tuos atvejus, kai pažeidimų ar neatitikimų iš karto nebuvo galima pastebėti.

6.12. Prekė laikoma perduota Pirkėjui Prekę pristačius Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje – faktūroje, ar kitame prekių pristatymo dokumente.

6.13. Jei prekės nepristatomos laiku, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas negali reikšti Pardavėjui reikalavimų dėl prekių pavėluoto pristatymo.

6.14. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pateikiamos ar pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.

6.15. Kai prekių pristatymui ar atsiėmimui yra taikomos muitinės procedūros, jų įforminimu privalo pasirūpinti Pirkėjas. Pardavėjas nėra atsakingas, jei Pirkėjas dėl muitinės procedūrų negali atsiimti prekių ar jų negalima išsiųsti. Pardavėjas taip pat nėra atsakingas už jokias pasekmes, jei Pirkėjo užsakytos ir/ar Pirkėjui pristatytos prekės ar jų kiekis yra draudžiama ar ribojama prekė Pirkėjo pasirinktoje prekių gavimo valstybėje. Tokiais atveju prekės laikomos nepristatytomis ar neperduotomis Pirkėjui ne dėl Pardavėjo kaltės.

7.    PREK KOKYBĖ IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

7.1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

7.2. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų - vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija.

7.3. Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma prekių gamintojo nustatyta garantija.

7.4. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

8.    TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Pirkėjas - vartotojas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo to laiko kai Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna prekę, arba  jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti nuotolinės elektroninių ryšių priemonėmis, ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų, tiek ir dalies prekių atžvilgiu. Taisyklių 8.2. – 8.7 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas - vartotojas.

8.2. Pirkėjo - vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

8.2.1.     Paslaugų sutartims, kai paslaugos, vartotojo sutikimu jam buvo visiškai suteiktos iki pareiškimo apie sutarties atsisakymą;

8.2.2.     Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

8.2.3.     Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas (pavyzdžiui, tokių prekių kaip maisto papildai);

8.2.4.     Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, tokių prekių kaip parfumerijos, kosmetikos produktai);

8.2.5.     Kitoms Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims.

8.3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, Pirkėjas privalo Pardavėjui el. paštu info@ohhira.lt, pranešti apie savo sprendimą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, taip pat pateikti prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus (sąskaita -faktūra, kvitas ir pan.). Kad būtų laikomasi atsisakymo termino pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

8.4. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti / perduoti prekes Pardavėjui ar Pardavėjo nurodytam atstovui.

8.5. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas, po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, Pirkėjui nurodo kitaip. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui išlaidų, atsiradusių dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu pigiausias įprastinis ir saugus prekių grąžinimo būdas.

8.6. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant ir pristatymo išlaidas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Pinigai Pirkėjui grąžinami pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba Pirkėjo atskirai nurodytą sąskaitą, jei mokėjimas buvo atliktas ne pavedimu. 

8.7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, informacijos apie prekės išsiuntimą nepateikimo, sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.).

8.8. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.9. Kai prekė yra nekokybiška, Pirkėjas gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiškos prekės grąžinamos Pardavėjo sąskaita.

8.10. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.10.1.   Prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;

8.10.2.   Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, neiškomplektuota (tai yra su visais priedais, instrukcijomis);

8.10.3.   Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.10.4.   Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

8.10.5.   Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą ar kvitą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.

8.11. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/ ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

8.12. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas-vartotojas susisiekia su Pardavėju telefonu +370 664 61736  arba el. paštu info@ohhira.lt ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.

8.13. Pirkėjai – verslininkai dėl Prekių grąžinimo ar keitimo, turi susisiekti telefonu +370 664 61736   arba el. paštu info@ohhira.lt.

 

9.    NUOLAIDOS IR AKCIJOS

9.1.  Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje.

9.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.

9.3. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaito dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. Tokiu atveju nuolaida ar dovana nėra atkuriama ir laikoma panaudota.

9.4.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

 

10.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1.  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir/ar pirkimo–pardavimo sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, nebent teisės aktai numato kitaip.

10.3. Pardavėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties/ karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš Parduotuvės ar kitas Pardavėjo naudojamas el. sistemas, įskaitant tas kurias valdo Pardavėjo paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (veną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį.

10.4. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių registracijos duomenų ar pirkimo duomenų ir/ ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.5. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų ar pirkimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.

10.6. Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

10.7. Jei Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas neatsako už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

11.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Parduotuvėje pateikiama informacija: Taisyklės, informacija apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarka, Pardavėjo teikiamos prekės priežiūros paslaugos bei garantijos ir pan. laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2. Taisyklėms ir pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, perleisti tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

11.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir/ ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.  Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

 

Šios taisyklės atnaujintos 2023-05-02.